IFB GMBH

TRUNG TÂM VẬN HÀNH ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT

Công nghiệp & Thương mại

Symbol Industrie und Gewerbe ifb GmbH Hamburg

Khu Công nghiệp & Thương mại

▪ ▪ ▪

Kế hoạch phá dỡ trong công

nghiệp nặng

▪ ▪ ▪

Tòa nhà văn phòng & Hành chính

▪ ▪ ▪

Xưởng Sửa chữa & Sản xuất

▪ ▪ ▪

Cơ sở Đào tạo & Giáo dục

▪ ▪ ▪

Phòng thí nghiệm &

các công trình đặc biệt

LOGISTIC

Trung tâm logistic

▪ ▪ ▪

Trung tâm phân phối

▪ ▪ ▪

Trung tâm phân phối hàng hóa

▪ ▪ ▪

Cross docking

▪ ▪ ▪

Kiến trúc kho hàng

▪ ▪ ▪

Kho ủy thác

Dịch vụ kỹ thuật

Symbol Ingenieurleistungen ifb GmbH Hamburg

Thiết kế kết cấu

▪ ▪ ▪

Tính toán bảo toàn nhiệt

theo EnEV

▪ ▪ ▪

Tính toán cách âm

▪ ▪ ▪

Khảo sát an toàn cháy nổ

▪ ▪ ▪

Công cụ li vô chính xác

▪ ▪ ▪

Hệ thống viễn thông

▪ ▪ ▪

Cải tạo năng lượng

▪ ▪ ▪

Tư vấn năng lượng

Thiết kế TGA

Symbol TGA-Planungen ifb GmbH Hamburg

Hệ thống thông gió

▪ ▪ ▪

Hệ thống cấp nước

▪ ▪ ▪

Hệ thống sưởi

▪ ▪ ▪

Hệ thống năng lượng mặt trời

▪ ▪ ▪

Trung tâm năng lượng/ Trạm điện

▪ ▪ ▪

Thiết kế hệ thống điện

▪ ▪ ▪

Hệ thống lọc

Dịch vụ kiến trúc

Symbol Architektenleistungen ifb GmbH Hamburg

Khu dân cư

▪ ▪ ▪

Nhà ở gia đình

▪ ▪ ▪

Phụ kiện nội thất chất lượng cao

▪ ▪ ▪

Cải tạo tòa nhà cũ

BLOG