Do chủ hãng quản lý điều hành, Văn phòng kỹ sư về kỹ thuật xây dựng của chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết

kế kiến trúc và kỹ thuật xây dựng cũng như lập qui hoạch chuyên ngành trang thiết bị kỹ thuật cho công trìnht.

Ở văn phòng chúng tôi tất cả nhân viên cùng làm việc với nhau theo cách phối hợp liên ngành chuyên môn

trực tiếp vì lợi ích của Qui vị - để đạt kết quả thống nhất toàn bộ dự án sớm nhất cho Quí vị

 

Qui chế Chuẩn giá quy định mức thù lao cho các kiến trúc sư và các kỹ sư (HOAI – của Đức) là ngyên tắc

được dựa theo làm cơ sở gốc đối với việc thanh toán dịch vụ của chúng tôi cho phần việc chúng tôi hoàn

thành trong từng giai đoạn đáp ứng đúng theo mong muốn của quý vị

 

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau cho Quí vị:

Những phân tích điều kiện hiện trạng công trình, các nghiên cứu tính khả thi của dự án, phân tích đánh giá

hiệu quả kinh tế, triển khai phát triển thiết kế dự án, lập kế hoạch chung giám sát tổ chức Quản lý dự án

trong thời gian thi công, Kiểm tra giám sát thiết kế, tham gia điều phối An toàn thi công và đảm bảo sức

khỏe người lao động, lập và kiểm tra hồ sơ pháp lý công trình, Tham gia giám định công trình.

TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THIẾT KẾ DO

CÔNG TY IFB GMBH ĐẢM NHẬN

Trình bày các khả năng (dự án) dễ hiểu sinh động, các phương án được cân nhắc kỹ căn cứ vào ý nghĩa

giá trị và hiệu quả công trình, quan tâm đến các ý tưởng khác nhau, trao đổi giao tiếp đơn giản

thông minh: Tư vấn tốt có nghĩa là, chúng tôi đặt mình vào vị trí vai trò của Quí vi, trực tiếp chăm sóc

Quí vị, luôn đại diện cho quyền lợi của Quí vị trên mọi phương diện. Bởi vì:

 

"Chúng tôi chỉ có một cơ hội."

 

Đúng tầm chính xác, bao quát cẩn thận chu  đáo và năng động vững vàng là đặc điểm nổi trội khác

biệt của chúng tôi. Với kinh nghiệm hơn 38 năm hành nghề đã cho phép chúng tôi tự tin dám chịu

trách nhiệm Thiết kế qui hoạch dự án tổng thể của Quí vị. Việc tiến hành tranh luận giải quyết các vấn

đề rộng lớn trong thiết Kiến trúc và kỹ thuật xây dựng hàng ngày đã đem lại cho chúng tôi tầm nhìn xa

và sự hiểu biết sâu sắc về những vướng mắc của quý vị trong đề án của mình. Chính vậy mà chúng tôi

đưa ra được những cách giải quyết hài hòa và sáng tạo đáp ứng (theo) những yêu cầu giữa tiện ích

sử dụng và hiệu quả kinh tế.

 

Trong quá trình thực hiện dự án của Quí vị, sức mạnh trí tuệ, sự bền bỉ và kỹ năng trao đổi truyền đạt

sắc bén (rành rọt, khúc triết) của chúng tôi là điều cần có (đòi hỏi). Trong Ban quản lý công trình hỗn

hợp cần có sự gắn kết giữa các bên tham gia công trình sao cho trong mọi diễn biến của các giai đoạn

của công trình các bên đều quan tâm đến hiệu quả công việc và sự hợp tác nghiêm túc bình đẳng

với nhau.

 

Các dự án xuất sắc hấp dẫn cùng sự hài lòng của khách hàng đã tạo lên động lực cho chúng tôi

VỚI LÒNG TIN CỦA QUÍ VỊ PHỤC VỤ CHO LỢI ÍCH CỦA QUÍ VỊ

NỘI DUNG NHỮNG YÊU CẦU, CÔNG NĂNG SỬ DỤNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

CHÚNG TÔI HIỂU YÊU CẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CỦA BẠN NÊN SẼ TÌM LỜI GIẢI HÀI HÒA VÀ SÁNG TẠO

Blog